Privacy statement

Wie zijn wij?

Huurautopolis.nl is een handelsnaam van PHV Financiële Diensten B.V.: een onafhankelijke tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten van financiële producten tussen een aanbieder en een klant. Onder de naam Huurautopolis.nl bemiddelen wij uitsluitend bij het afsluiten van bepaalde schadeverzekeringen. De consument kan deze verzekeringen online afsluiten op onze website en beoordeelt hierbij zelf of een verzekering en/of dekking wel of niet bij zijn persoonlijke situatie past. Wij geven hierbij in beginsel geen persoonlijk advies. Dit heet ‘execution only’. Ons postadres is: Utrechtseweg 124 A, 6862 AP Oosterbeek. Daarnaast kunt u ons per e-mail bereiken: contact@huurautopolis.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet stelt. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). PHV Financiële Diensten B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Uw persoonsgegevens mogen door PHV Financiële Diensten B.V. worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Door de aard van onze dienstverlening en vanwege wettelijke verplichtingen (o.a. vanuit de Wet op het financieel toezicht) zijn (potentiële) klanten verplicht om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u uw gegevens niet wenst te verstrekken dan kunt u geen gebruik maken van onze dienstverlening.

Herkomst persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van een andere tussenpersoon of van een financiële instelling. Ook dat vindt dan plaats in het kader van onze dienstverlening. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de uitvoering van onze diensten.

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klantacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat er altijd een menselijke beoordeling ten grondslag ligt aan ieder besluit dat wij nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Binnen onze organisatie heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen, om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in de wet vastgelegd zijn en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens nodig hebben.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de doeleinden die in de eerste kolom van onderstaande tabel staan vermeld. Wij mogen uw gegevens verwerken omdat wij hiervoor een rechtmatige grondslag hebben. De rechtmatige grondslag voor ieder doeleinde staat in de tweede kolom.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van een overeenkomst en het nakomen van een wettelijke verplichting kan met zich meebrengen dat PHV Financiële Diensten B.V. gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van een overeenkomst;
 • Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, gevolmachtigden en gevolmachtigde agenten, waarmee een overeenkomst (mogelijk) tot stand komt;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten of mogen worden, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • Dienstverleners, zoals expertisebureaus, advocaten, schadeherstelbedrijven, rechtsbijstandsverzekeraars, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders;
 • Geneeskundig adviseurs en personen behorend tot een medische dienst;
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD);
 • Instanties en organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van fraude;
 • Personen en instanties die bij schadeafhandeling betrokken zijn.

Wij zijn niet van plan om persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kan u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij;
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gegevensverwerking.

Indien u van bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken dan kunt u een e-mail te sturen naar contact@huurautopolis.nl. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijke reactie op uw verzoek. Ook wanneer u niet (langer) benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar contact@huurautopolis.nl. Wij zullen uw verzoek in dat geval direct honoreren, met uitzondering van informatie die wij u vanuit wettelijke verplichtingen en/of uit hoofde van een overeenkomst dienen te verstrekken.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 21 mei 2018